Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Raciborzu

Przedmiot działania

Przedmiotem działalności Spółki jest :

- budowa oraz remonty dróg, ulic, chodników, placów i mostów,
- wykonywanie oraz utrzymanie oznakowań dróg, ulic i placów,
- produkcja mas bitumicznych i innych materiałów budowy i utrzymania dróg oraz działalność handlowa w tym zakresie,
- produkcja i handel materiałami budowlanymi,
- projektowanie oraz doradztwo w zakresie budownictwa drogowego i organizacji ruchu drogowego,
- sprawowanie nadzorów nad robotami drogowymi prowadzonymi przez inne podmioty gospodarcze,
- inne roboty gospodarcze.